Switch language to:  English

Đăng tuyển và Tìm việc IT miễn phí tại JobSeekers.vn
Free to post your IT jobs at JobSeekers.vn
Tính lương NET và GROSS || JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam)
NET & GROSS Salary Calculator || JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam)
Mức lương cần tính (VND):
Income/Salary (VND):
Để trống phần này nếu đóng Bảo Hiểm đủ (mặc định)
hoặc nhập số tiền đóng BH vào ô bên dưới (VND):
Leave this cell blank if insurance is paid for full wage (as default)
or enter a custom amount (VND):
Số người phụ thuộc:
(Nếu không biết rõ, hãy để trống)
Number of dependents:
(Leave this cell blank if don't know what it is)
Vùng 01 (HCM, HN, Đà Nẵng...):
(Xem danh sách các vùng nếu công ty ở tỉnh khác)
Zone 01 (HCM, HN, Danang...):
(Check this list if your company is in different zone)
01   02   03   04

Lương NET
NET salary
Lương GROSS
GROSS salary
Tổng chi phí tiền lương
Total cost for salary
0
0
0

Chi tiết bảng tính:
Details:

Các khoản bảo hiểm
(Đóng BH trên mức lương thực nhận)
Insurance premiums
(Insurance is paid for full wage)
Nhân viên đóng
Employee pays
Công ty đóng
Company pays
Bảo hiểm xã hội (8% - 17.5%)
Social insurance (8% - 17.5%)
0
0
Bảo hiểm y tế (1.5% - 3%)
Health insurance (1.5% - 3%)
0
0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - 1%)
Unemployment insurance (1% - 1%)
0
0
Tổng tiền đóng bảo hiểm
Total insurance premiums
0
0

Giảm trừ cho bản thân
Tax deduction for taxpayers
Giảm trừ cho 0 người phụ thuộc
(Liên hệ bộ phận HR để đăng ký)
Tax deduction for 0 dependents
(Contact HR Dept to register)
9,000,000
0
Thu nhập chịu thuế
Assessable income
Thu nhập tính thuế
Taxable income
Thuế TNCN phải nộp
(Xem bảng diễn giải chi tiết bên dưới)
Personal Income Tax (PIT)
(Please check details in table below)
0
0
0

Diễn giải tiền thuế TNCN (VNĐ):
PIT payable (VND):

Phần thu nhập tính thuế
Taxable income
Thuế suất
Tax rate
Tiền nộp
Amount
Đến 5 triệu VND
Up to 5,000,000
5%
5%
0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND
Over 5,000,000 up to 10,000,000
10%
10%
0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND
Over 10,000,000 up to 18,000,000
15%
15%
0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND
Over 18,000,000 up to 32,000,000
20%
20%
0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND
Over 32,000,000 up to 52,000,000
25%
25%
0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND
Over 52,000,000 up to 80,000,000
30%
30%
0
Trên 80 triệu VND
Over 80,000,000
35%
35%
0

Vui lòng gửi email về khuyen.le-minh@jobseeker.vn nếu quý anh chị thấy bảng tính lương có chỗ sai,
hoặc yêu cầu cập nhật công thức. Cảm ơn!
Please contact khuyen.le-minh@jobseeker.vn if you need support. Thank you!